Państwowa Inspekcja Pracy Lublin

Cause I'm a supergirl.

Temat: UPC w prokuraturze
"(05.05) Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów postanowiła podjąć na nowo postępowania w sprawie utrudnienia działalności związkowej przez Zarząd UPC.

W październiku 2004 r władze telewizji kablowej UPC bezprawnie zwolniły z pracy Marcina Kiełbasę, szefa zakładowej "Solidarności". Oficjalną przyczyną zwolnienia była likwidacja stanowiska pracy. W lipcu 2004 r. w UPC powstała komisja zakładowa NSZZ "Solidarność", która została zarejestrowana w Zarządzie Regionu Środkowowschodniego w Lublinie. Pracodawca został poinformowany o powstaniu związku. Zaraz po tym, przewodniczący organizacji zakładowej został zwolniony z pracy. Opinia prawników w tej sprawie jest jednoznaczna - UPC TK złamała wszystkie przepisy kodeksu pracy dotyczące rozwiązania stosunku pracy z osobą podlegającą szczególnej ochronie. Państwowa Inspekcja Pracy uznała zwolnienie z pracy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UPC - Telewizja Kablowa było rażącym naruszeniem prawa. "

http://www.solidarnosc.or.../maj/080_06.htm

Przez przypadek znalazłem taki news Daleko ta firma nie zajedzie, najpierw zwalnienie pracowników teraz olewanie klientów przedłużających umowę...
Źródło: forum.mediaswiat.pl/viewtopic.php?t=1606Temat: Gdzie szukać oszczędności?
Sądem Rejonowym w Lublinie winna zainteresować się Państwowa Inspekcja Pracy czy natężenie światła jest zgodne z obowiązującymi przepisami. W moim sądzie były dokonywane odpowiednie badania. Uważam, iż taka inicjatywa wykręcania części żarówek w żyrandolach ośmiesza wymiar sprawiedliwości i z prawidłową gospodarką finansową nie ma nic wspólnego.
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1978


Temat: Potrzebna rada 2 :)
Adresy i telefony Państwowej Inspekcji Pracy

Główny Inspektorat Pracy
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
fax: (22) 420 34 57, (22) 420 37 20

Okręgowe Inspektoraty Pracy

przed każdym numerem - 0-prefiks-nr kierunkowy


15-483 Białystok ul. Fabryczna 2
tel.: (85) 678 57 00, fax: (85) 742 27 73

85-012 Bydgoszcz, Plac Piastowski 4a
tel.: (52) 321 42 42, (52) 321 40 04; fax: (52) 321 42 40

80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 7
tel.: (58) 520 18 22-23, fax: (58) 520 18 24

40-017 Katowice, ul. Graniczna 29
tel.: (32) 60 41 208, (32) 60 41 215; fax: (32) 60 41 251

25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
tel.: (41) 343 82 76; (41) 344 43 65; fax: (41) 340 32 01

31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
tel.: (12) 422 90 82, (12) 424 04 50; fax: (12) 421 50 11

20-011 Lublin, Al. Piłsudskiego 13
tel.: (81) 532 42 01, (81) 532 59 18; fax: (81) 532 59 18

90-441 Łódź, Al. Kościuszki 123
tel.: (42) 636 23 13; fax: (42) 636 85 13

10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 29
tel.: (89) 527 60 82, (89) 527 42 75; fax: (89) 527 60 82

45-706 Opole, Plac Piłsudskiego 11a
tel.: (77) 470 09 00, (77) 470 09 13; fax: (77) 457 42 07

61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 46/50
tel.: (61) 859 90 00, (61) 859 90 01; fax: (61) 859 90 15

35-234 Rzeszów, ul. Gen. St. Maczka 4
tel.: (17) 717 20 00, (17) 717 20 10 ; fax: (17) 717 20 20

71-663 Szczecin, ul. Pszczelna 7
tel.: (91) 431 19 29, (91) 431 19 31; fax: (91) 431 19 32

00-973 Warszawa, ul. Lindleya 16
tel.: (22) 583 16 12, (22) 583 17 00; fax: (22) 621 92 72

51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 22
tel.: (71) 371 04 30, (71) 371 04 68; fax: (71) 371 04 70

65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 8
tel.: (68) 451 39 00, (68) fax: (68) 451 39 11


Źródło: KLIK


Mam nadzieję że coś pomoże.
Źródło: rainbow.spajda.pl/forum1/viewtopic.php?t=1178


Temat: AKTUALNOŚCI
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Poniatowej

Na postawie art. 3a ustawy o pracownikach samorządowych ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze:

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych.

Określenie stanowiska urzędniczego: Stanowisko ewidencji działalności gospodarczej i spraw społeczno-administracyjnych.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym,

niezbędne: posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, posiadanie niezbędnych kwalifikacji zawodowych: wykształcenie wyższe przydatne w administracji publicznej, co najmniej 1-roczny staż pracy o charakterze biurowo-administracyjnym, brak przeszkód w uzyskaniu dostępu do informacji niejawnych, umiejętność korzystania z komputera,

dodatkowe: wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub prawnym, dobra czynna znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub innego europejskiego, staż pracy 1 rok lub więcej w administracji publicznej, doświadczenie w stosowaniu procedur KPA, znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym: 1) ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji i decyzji o odmowie wpisu, 2) czynności pomocnicze związane z rejestrem przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydawanie formularzy do rejestracji spółek jawnych, informacja o opłatach rejestracyjnych itp., 3) gromadzenie i udostępnianie danych o spółkach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach gospodarczych, 4) sprawy wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 5) inne sprawy handlu, usług, przedsiębiorczości: określania dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu, gastronomii i usług, prowadzenia targowisk, usług przewozowych (taksówek), 6) współpraca z organami inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Handlowej, Urzędem Kontroli Skarbowej, innymi organami administracji w sytuacjach szczególnych dotyczących przedsiębiorców, 7) sprawy związane z badaniem opinii społecznej, 8) sprawy związane z funkcjonowaniem sieci aptek.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, kserokopia dowodu osobistego, dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia), dokumenty poświadczające ukończenie kursów i szkoleń zawodowych przydatnych do pracy w wyspecyfikowanym zakresie zadań stanowiska (kserokopie), dokumenty poświadczające staż pracy zawodowej (kserokopie), oświadczenia o spełnianiu wymagań nie potwierdzonych dokumentami oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z rekrutacją zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów: do 8 maja 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pok. 105 w zamkniętej kopercie z napisem „nabór na stanowisko urzędnicze”, z nr telefonu do szybkiego kontaktu wewnątrz koperty.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy tel. 0818204836 wew.13 lub e-mail www.bip.lublin.pl/poniatowa .

Poniatowa, dn. 23 kwietnia 2008 r.

BURMISTRZ PONIATOWEJ

(-)

Lilla Stefanek

poniatowa.pl
Źródło: forum.stalowcy.com/viewtopic.php?t=98